top of page

Tarieven

Rechtshulp op Maat - uurtarief

Tenzij er een andere afspraak met u wordt gemaakt, worden de werkzaamheden verricht op basis van het met u overeengekomen uurtarief. 
Want net als ieder advies dat gegeven wordt, is ook het tarief dat met de cliënt wordt overeengekomen maatwerk: er wordt bij de tariefstelling niet alleen rekening gehouden met de vraag of iemand zich als particulier of als ondernemer aanmeldt, maar óók met de draagkracht van de cliënt, alsmede met de aard en omvang van de onderneming. Zo zal bijvoorbeeld voor een commerciële onderneming een ander tarief worden gehanteerd dan voor een stichting of andere instelling zonder winstoogmerk. 
Het tarief kan worden verhoogd in geval van spoedeisende of uiterst specialistische vraagstukken. 
Bent u particulier, dan wordt er rekening gehouden met de hoogte van uw inkomsten. En dat is wel zo prettig wanneer uw draagkracht bijvoorbeeld net te hoog is voor het aanvragen van een toevoeging. 

Het voor u geldende uurtarief wordt afgestemd op uw specifieke situatie. Het uurtarief wordt verhoogd met 21% BTW. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.

Voor meer informatie over de tarieven verwijzen wij u naar artikel 4 van de algemene voorwaarden.

Toevoeging

Indien uw inkomen en/of uw vermogen ontoereikend is om een advocaat te kunnen bekostigen, dan kunt u via de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) bij de overheid een verzoek indienen voor gefinancierde rechtsbijstand.
U wordt bij de intake van uw zaak over deze mogelijkheid geïnformeerd. Advocatenkantoor Joseph verzorgt voor u deze toevoegingsaanvraag en heeft daartoe een samenwerkingsverband met de Raad voor Rechtsbijstand in een zogenaamde "High Trust". Dit houdt onder meer in dat toevoegingsaanvragen op basis van onderling vertrouwen snel worden verwerkt, hetgeen betekent dat normaliter binnen één week duidelijkheid gegeven kan worden over de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage die door de RvR wordt opgelegd indien er een toevoeging wordt verleend.
De u opgelegde eigen bijdrage heeft alleen betrekking op het honorarium van uw advocaat. Daarnaast worden andere kosten aan u doorberekend, zoals griffierecht, uittreksels uit het bevolkingsregister, enzovoort.
Hier kunt u zelf bekijken of u voor een toevoeging in aanmerking komt.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft bent u in beginsel verzekerd voor de kosten van juridisch advies ook wanneer u zelf een advocaat kiest, u heeft immers het recht op vrije advocaatkeuze. Maar let voor de vergoeding van advocaatkosten wel op de algemene voorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering.

 

Incassotarief

Het tarief voor incassowerkzaamheden bedraagt een percentage van het te incasseren bedrag, conform de navolgende staffel: 

over de eerste € 2.500,00                                              15 % met een minimum van € 40,00

over het meerdere tot € 5.000,00                                 10 %

over het meerdere tot € 10.000,00                                 5 %

over het meerdere tot € 190.000,00                               1 %

over de rest van het bedrag                                        0,5 %,

te vermeerderen met 21 % BTW.

​Indien sprake is van een betwiste vordering waarbij een onderhandelingstraject wordt ingegaan of (in overleg met u) een gerechtelijke procedure noodzakelijk is om tot incasso te komen, zal een uurtarief worden gehanteerd op basis van het beginsel 'Rechtshulp op  maat’.

bottom of page