top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Joseph

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Advocatenkantoor Joseph is een eenmanspraktijk waarin mw. mr. J.J.L. Joseph zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen met als specialisme arbeidsrecht (inclusief onderwijsrecht en ambtenarenrecht), alsmede ondernemingsrecht (waaronder  o.a. incasso’s, contractenrecht, huurrecht en onderneming gerelateerd bestuursrecht).

 2. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Advocatenkantoor Joseph worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden, zijn te raadplegen op www.advocatenkantoorjoseph.nl,  liggen ter inzage bij Advocatenkantoor Joseph, gevestigd te 5361 AR Grave (NB) aan de Mgr. Borretweg 12a en worden op verzoek toegestuurd.

 

Artikel 2 - Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever (de client) Advocatenkantoor Joseph de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft om de desbetreffende werkzaamheden te verrichten. Zo nodig wordt de overeenkomst van opdracht schriftelijk bevestigd door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever en mw. mr. J.J.L. Joseph van Advocatenkantoor Joseph.

 2. Alle opdrachten aan Advocatenkantoor Joseph worden met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Joseph en het staat Advocatenkantoor Joseph vrij – onder haar verantwoordelijkheid – een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door een aan Advocatenkantoor Joseph verbonden advocaat of door een derde.

 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 4. De client staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan mw. mr. J.J.L. Joseph ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het is de client toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan mw. mr. J.J.L. Joseph ter beschikking te stellen. In die gevallen kan mr. Joseph de geheimhouding van de verstrekte informatie echter niet garanderen en de client accepteert dat risico.

 5. De client is ervan op de hoogte dat mr. Joseph de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels en (voor zover van toepassing) de gedragscodes van de Raad voor Rechtsbijstand bij de uitoefening van haar praktijk dient te accepteren. De client aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 6. Opdrachten aan mw. mr. J.J.L. Joseph leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Met mr. Joseph in het kader van de verstrekte opdracht overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

 

Artikel 3 - Identificatieplicht en informatieverstrekking

 1. Advocatenkantoor Joseph is o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (= Wwft ) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Advocatenkantoor Joseph ter beschikking te stellen. Advocatenkantoor Joseph is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 2. Opdrachtgever dient Advocatenkantoor Joseph tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan Advocatenkantoor Joseph kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 4 - Honorarium

Rechtshulp op maat - uurtarief

 1. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders wordt overeengekomen.

 2. Het in rekening te brengen uurtarief wordt bepaald aan de hand van het beginsel “rechtshulp op maat”, afgeleid van het basis uurtarief. Advocatenkantoor Joseph heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.

 3. Naast het honorarium zal Advocatenkantoor Joseph de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten in rekening brengen. De onkosten bestaan o.a. uit verschotten (aan derden betaalde of te betalen kosten, zoals kosten van deurwaarder en/of procureur en bijvoorbeeld uittrekselkosten) en reiskosten.

 4. Over alle door Advocatenkantoor Joseph verrichte werkzaamheden is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij einddeclaratie.

 5. In beginsel zal maandelijks een tussentijdse declaratie worden verzonden. Advocatenkantoor Joseph is gerechtigd bij aanvang van de werkzaamheden van opdrachtgever betaling van een voorschot (terzake honorarium vermeerderd met BTW en eventuele verschotten) te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse en/of einddeclaratie.

 6. In Nederland is het advocaten niet toegestaan het “no cure no pay”-beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaatslechts wordt betaald wanneer zij de zaak wint, kunnen daarom niet met Advocatenkantoor Joseph worden gemaakt.

Gefinancierde rechtshulp (toevoeging)

 1. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp zal de door opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage zo spoedig mogelijk na aanvang van de werkzaamheden als voorschot bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 2. Indien een verzoek om gefinancierde rechtshulp (toevoeging) wordt afgewezen, wordt ter zake de werkzaamheden een uurtarief overeengekomen, vermeerderd met 21% BTW.

Incassotarief

 1. Het tarief voor incassowerkzaamheden bedraagt een percentage van het te incasseren bedrag, conform de

navolgende staffel:

 • over de eerste € 2.500,00                         15 %

 • over het meerdere tot € 5.000,00            10 %

 • over het meerdere tot € 190.000,00           1 %

 • boven € 190.000,00                                  0,5 %,

dit met een minimum van € 40,00 per in behandeling genomen dossier, te vermeerderen met 21 % BTW.

 1. Indien sprake is van een betwiste vordering waarbij een onderhandelingstraject wordt ingegaan of een gerechtelijke procedure noodzakelijk is om tot incasso te komen, zal een tarief worden gehanteerd conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, te vermeerderen met 21 % BTW en eventuele gemaakte onkosten.

 

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling van facturen van Advocatenkantoor Joseph dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.

 3. Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning binnen een termijn van 14 dagen geen betaling volgt, is Advocatenkantoor Joseph gerechtigd alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever.

 4. Alle (buiten) gerechtelijke kosten (te begroten op 15 % van de hoofdsom) verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever, een en ander met een minimum van € 40,00 en – voor particulieren/consumenten – met een maximum van € 6.775,00, e.e.a. conform het bij de - op 01 juli 2012  in werking getreden - Wet BIK  bepaalde.

 5. Uitsluitend met toestemming van opdrachtgever zijn Advocatenkantoor Joseph en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan Advocatenkantoor Joseph verschuldigd is of zal worden terzake door haar reeds gefactureerde of nog te factureren maar wel reeds verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 6 - Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een factuur van Advocatenkantoor Joseph niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is Advocatenkantoor Joseph gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Advocatenkantoor Joseph voor opdrachtgever worden uitgevoerd. Advocatenkantoor Joseph is alleen dan gerechtigd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat de client daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en client nog een korte termijn is gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Advocatenkantoor Joseph aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de client lijdt, als gevolg van een opschorting van werkzaamheden zoal hier bedoeld.

 2. Advocatenkantoor Joseph is gerechtigd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van opdrachtgever afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door opdrachtgever verschuldigde (inclusief rente en kosten) is voldaan.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Joseph is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Joseph verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de advocaat en/of zijn ondergeschikten.

 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Joseph in het desbetreffende dossier in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten en BTW.

 3. Advocatenkantoor Joseph is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Advocatenkantoor Joseph kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

 4. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Joseph van tevoren met de client overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Joseph aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingsadviseurs, andere advocaten, procureurs, deurwaarders en /of deskundigen.

 5. De client vrijwaart Advocatenkantoor Joseph tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de client verricht.

 

Artikel 8 - Vrijwaring

 1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door Advocatenkantoor Joseph uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Joseph en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Advocatenkantoor Joseph ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

 

Artikel 9 - Waarneming

Bij afwezigheid van mw. mr. J.J.L. Joseph wegens vakantie, ziekte of anderszins, langer dan gedurende een periode van meer dan twee dagen, wordt de praktijk van Advocatenkantoor Joseph waargenomen door dhr. mr. drs. A.M. Engelen van Van Laake Engelen Advocaten te Velp (gem. Grave).

 

Artikel 10 - Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele documenten op verzoek van opdrachtgever geretourneerd. Het dossier wordt gedurende een periode van minimaal zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de werkelijk door Advocatenkantoor Joseph te maken kosten om het dossier uit het archief te halen, steeds ter beschikking van de client.       

 

Artikel 11 - Opzegging

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 2. Mw. mr. J.J.L. Joseph heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de client zoveel mogelijk blijven gediend en gewaarborgd.

 

Artikel 12 - Derdengelden

Gelden die Advocatenkantoor Joseph ten behoeve van een client onder zich heeft, worden geplaatst op de derdengeldenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Joseph.

 

Artikel 13 - Privacy Statement

Advocatenkantoor Joseph kent een Privacy Statement, dat op verzoek aan opdrachtgever wordt toegestuurd. Dit Privacy Statement is tevens te raadplegen op www.advocatenkantoorjoseph.nl .

 

Artikel 14 - Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarde kunnen (gedeeltelijk) door Advocatenkantoor Joseph worden gewijzigd indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing noodzakelijk is vanwege wettelijke regelingen. Indien een of meerdere bepalingen door de rechter worden vernietigd, dan blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De client zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 15 -  Kantoorklachtenregeling en Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Advocatenkantoor Joseph kent een interne Kantoorklachtenregeling, die op verzoek aan opdrachtgever wordt toegestuurd. Deze Kantoorregeling is tevens te raadplegen op www.advocatenkantoorjoseph.nl .

 2. Advocatenkantoor Joseph neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

 3. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

 4. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door Advocatenkantoor Joseph aan opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Joseph wordt verwezen, van welke voorwaarden zowel de Kantoorklachtenregeling als de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur deel uitmaakt.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomstrechts tussen Advocatenkantoor Joseph en opdrachtgever/client is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de interne klachtenregeling en de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing zijn.

 

Grave, januari 2021

bottom of page