top of page

Privacy Statement

Privacy Statement

Algemeen

Advocatenkantoor Joseph, gevestigd aan de Mgr. Borretweg 12a (5361 AR) Grave (NB), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. Advocatenkantoor Joseph respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Joseph verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel

Advocatenkantoor Joseph verwerkt uw persoonsgegevens (doordat u deze gegevens heeft verstrekt en gebruik maakt van de diensten van het kantoor) voor verschillende doeleinden, waaronder om contact met u op te nemen, informatie te verstrekken, het verlenen van juridische diensten, het voeren van gerechtelijke procedures, het uitvoeren van de administratie voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders stellen, het innen van declaraties, voor advisering, bemiddeling en verwijzing, het voldoen aan juridische verplichtingen en communicatie. Daarbij worden de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens verwerkt:

  • contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, e-mailadressen en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs;

  • gegevens in het kader van de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;

  • gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving;

  • gegevens in verband met een bezoek aan de website, zoals ten behoeve van identificatie van en communicatie met bezoekers van de website of gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van de website bij te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Joseph deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Joseph, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Joseph persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Joseph uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG en verplicht is om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Door Advocatenkantoor Joseph ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Advocatenkantoor Joseph neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor Joseph) tussen zit.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Advocatenkantoor Joseph bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Advocatenkantoor Joseph gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website van het kantoor worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Joseph en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het kantoor een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover het kantoor beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocatenkantoorjoseph.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-/ rijbewijs-/ identiteitsbewijs-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Advocatenkantoor Joseph reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Advocatenkantoor Joseph hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer Advocatenkantoor Joseph gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Joseph in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Joseph heeft het recht de inhoud van die privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Advocatenkantoor Joseph gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van het kantoor.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Joseph, mw.mr. J.J.L. (Jose) Joseph. Zij is te bereiken via info@advocatenkantoorjoseph.nl.

 

Contact

Advocatenkantoor Joseph

Mw. mr. J.J.L. (Jose) Joseph

http://www.advocatenkantoorjoseph.nl/

info@advocatenkantoorjoseph.nl
Mgr. Borretweg 12a
5361 AR  GRAVE (NB)
tel.  +31 486 46 21 20

fax. +31 486 42 11 24

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd vastgesteld op 1 juni 2019.

bottom of page